Kontrollansvarig

 KontrollansvarigGöteborg Alingsås  Lerum Partille Borås Vårgårda .

Vi på Alingsås Byggkonsult AB  hjälper dig med Kontrollansvar. Vi jobbar i Göteborg och hela Västra Götaland så som Alingsås, Lerum, Partille Göteborg, Vårgårda Kungsbacka, Kungälv och Borås samt  angränsande kommuner. Vi har lång erfarenhet av byggnation både när det gäller nyproduktion, utbyggnader eller ombyggnad detta gäller enfamiljshus, industribyggnader, flerfamiljshus, garage eller attefallshus. Tveka inte att kontakta oss för kostnadsfri offert, vi lämnar alltid fast pris på våra uppdrag.

Certifierad kontrollansvarig

Alla byggen, rivningar eller markåtgärder som kräver bygglov eller anmälan måste ha en certifierad kontrollansvarig, KA, enligt plan-och bygglagen (2010:900).

Kontrollansvarig i Göteborg, Partille, Lerum, Alingsås, Borås, Vårgårda
Niklas Leivik kontrollansvarig

Vad är en kontrollansvarig?

Kontrollansvarig får bara någon vara som är certifierad, det vill säga som har fått riksbehörighet från ackrediterat organ eller som har godkänts av byggnadsnämnden i det enskilda fallet. Vår roll som kontrollansvarige är alltså att se till att kontrollerna görs enligt kontrollplanen, men vi utför inte fysiska kontroller av byggnaden. Vi dokumenterar alla våra kontroller för att säkerställa att de kan redovisas för myndigheterna.

Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras.

Vi rekommenderar att den kontrollansvarige kontaktas tidigt i byggprocessen, i projekterings- eller gärna redan i idéstadiet. Det är på det tidiga stadiet, innan arbetet påbörjas med utvalda entreprenörer, som det går att, på ett ekonomiskt och enkelt sätt, påverka att byggprojektet får rätt kvalitet.

Ditt stöd genom projektet

Som kontrollansvarig är vi med dig som byggherre under hela byggnadsprocessen. Från bygglovsansökan till dess att byggåtgärden är färdigställd och ni har fått ert slutbesked av kommunen. Tex Alingsås, Lerum, Partille, Vårgårda, Göteborg

Vi upprättar en kontrollplan

Vi upprättar en kontrollplan tillsammans med byggherren. Byggherren är ansvarig för att byggnadsnämndens krav och gällande lagar följs vid byggnationen och här är en viktig del för oss att stötta byggherren i detta. En kontrollplan ska innehålla de punkter som krävs för att ditt bygge ska kunna byggas och uppfylla alla de krav som finns i Sverige

Vi är på plats hos dig

Vi ser till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs. När vissa moment i bygget färdigställs, besöker vi byggarbetsplatsen som kan ligga i Vårgårda, Alingsås, Lerum, Partille, Göteborg Borås eller andra närliggande kommuner för att utföra kontroller enligt kontrollplanen och att inga anmärkningar finns.

Vi dokumenterar

Vi dokumenterar byggplatsbesök, noterar iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbesked, samt ger

Kontrollansvarig fultmätning

ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

Självständig ställning

Som kontrollansvarig har vi en självständig ställning i förhållande till den som utför byggåtgärden, vilken är den som ska kontrolleras.

Vad en kontrollansvarig inte gör

En kontrollansvarig fungerar inte som projektledare för byggnationen. Det gör byggherren. Byggherren utser ofta en projektledare eller arbetsledare hos den entreprenör som man som byggherre har valt att använda för sin byggnation.

Kontrollansvarig

Kontrollansvarig, KA, måste finnas för alla byggen som kräver bygglov och ska fungera som länken mellan kommunen och byggherren. Det är KA som ska se till att samhällets krav för en byggnad uppfylls. För att säkerställa att den kontrollansvarige har den kompetens som behövs ska alla KA vara certifierade.
KA ska upprätta en kontrollplan och se till att alla som deltar i byggprocessen arbetar enligt kontraktshandlingarna och byggreglerna. Detta sker genom egenkontroll, vilket innebär att projektörer likväl som hantverkare själva ska intyga att de följt gällande regler vid utfört arbete. Kontrollansvarig ska anmälas redan när man söker bygglov och ska också delta i det tekniska samrådet med kommunen, vara med på besiktningar samt själv besöka byggplatsen ett antal gånger.
KA är byggherrens konsult.