Ritningar

Bygglovsritningar,

Bygglovsitningar, konstruktionsritningar, arkitektritningar, https://www.alingsasbyggkonsult.se/bygglov/, Vilka handlingar krävs?
Det ställs vissa krav på hur en bygglovsritning ska se ut och vilka uppgifter som måste finnas med. När det är dags att för dig att påbörja er projektering (sammanställning av önskemål i ert projekt) så är det viktigt att det blir rätt, så att ta hjälp av en erfaren arkitet blir ofta en liten kostnad jämfört med vad det ger. Vi kan hjälpa dig med vad som gäller för lagkrav med bla tillgänglighet, säkerhet, och konstruktion. Att få ett hem som lätt och trvligt att vistas i och att laga mat att städa få tillräckligt med förvaring mm. Här förklaras några av de krav som ställs på bygglovsritningar, bygglov och dess innehåll:

ritningar bygglov kontrollansvarig
Ritningar bygglov

Ritningsformat
Bygglovsitningar ska vara i minst A3-format (52 x 29,7 cm) och nedvikta till A4-format (29,7 x 21 cm).

Fackmannamässigt utförda ritningar
Ritningarna ska vara lättlästa, svart-vita och utförda på vitt papper utan rutor, ränder eller färgmarkeringar. Skriv ut mått på samtliga ritningar.

Skalenliga ritningar
Originalritningen ska alltid vara skalenlig. Eftersom planer, fasader och sektioner alltid ska redovisas i skala 1:100 (1 cm på ritningen motsvarar 1 m i verkligheten) och situationsplanen i skala 1:400 (1 cm = 4m). För detta gör att alla vet vad som gäller när man tittar på en ritning. Utskrifter och kopior ska vara 100 % av originalet. Lägg gärna till en skalstock på originalet.

Ritningshuvud
Ritningshuvudet är en ruta i ritningens nedre högra hörn. I ritningshuvudet samlar vi all viktig information om bygglovet för att det tydligt ska framgå av ritningen vad den visar. Det är viktigt att alla uppgifter så som fastighets betäckning byggherre, datum, ritningsnamn anges i ritningshuvudet. Detta garanterar en smidig och säker handläggning av ärendet. Det är mycket viktigt att fastighetsbeteckningen finns med. Kontakta din stads stadsbyggnadskontor

Göteborg

Byggnadsnämnd Göteborg

Partille

Byggnadsnämnd Partille

Lerum

Byggnadsnämnd Lerum

Alingsås

Byggnadsnämnd Alingsås

 Borås

Byggnadsnämnd Borås

Vårgårda

Byggnadsnämnd Vårgårda

Om huset ändras under byggets  gång, måste det tydligt markeras vad som ändrats på ritnings revideringen som skickas in till byggnadsnämnden när Du ansöker om slutintyg. Efter som byggnadsnämnden ska kunna veta vad som ändrats.

Fasadritning
Fasadritningar visar varje sida av huset direkt framifrån. Ange åt vilket håll fasaden vetter (t.ex. Fasad mot söder, Fasad mot gata). Byggnadsdelar som tak, väggar, fönster och dörrar ska finnas med.

Sektionsritning
En sektion visar byggnaden i genomskärning. Här ser man till exempel takets lutning och hur byggnaden är förankrad i marken för att kunna granska konstruktionen. I sektionen visas även placeringen av fönster och dörrar.

Planritning
Planritningen visar byggnaden sedd uppifrån, med rätt väggtjocklek. Byggnaden är ”avskuren” på en 1 meters höjd och taket ska därför inte vara med, men rätt placering av fönster och dörrar ska synas. På planritningen anger du längd och bredd för byggnadens utsida. Du anger också rummens användningssätt (garage, förråd etc.).

Situationsplan
En situationsplan visar byggnaden ovanifrån. för att kunna se placering och närhet till gränser och andra byggnader. Här visas även befintliga byggnader, hela eller delar av tomten med in- och utfarter, biluppställningsplatser, angränsande gator och fastigheter. Situationsplanen ska ritas med en skalenligt karta i 1:400 som underlag för att få korrekta förhållanden. Situationsplan är en del av dina bygglovsritningar.